POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRIVACYPolityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRIVACYPolityka prywatności

§1 [Informacje ogólne]

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”.

§2 [Administrator Twoich danych osobowych]

Administratorem twoich danych jest Fundacja Freedom Business Area z siedzibą w Radomiu przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 36 lok. 5, 26-600 Radom, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000962284, NIP: 9482632966, REGON: 521560632. Ze Administratorem możesz kontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonicznie +48 737 308 669 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@fba.ink.

§3 [Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych]

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW I KLIENTÓW

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z Fundacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ze względu na niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy.

2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowości realizacji usług poprzez monitorowanie działań beneficjenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. ze względu na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.

3. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. ze względu na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.

4. Niezależnie od powyższego, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, w tym w szczególności przechowywane, w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane te będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa.

W szczególności – gdy w związku z wykonywaniem umowy na Administratorze ciążą obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, obowiązki podatkowe lub wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, po rozwiązaniu umowy Twoje dane osobowe będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentacji zawierającej te dane, wynikającego z przepisów prawa podatkowego oraz innych przepisów regulujących obowiązki Administratora.

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ze względu na niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Niezależnie od powyższego, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym w szczególności obowiązków o charakterze podatkowym, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, tj. do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, chyba że konieczność dalszego przechowywania danych wynika z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI I PERSONELU KONTRAHENTÓW

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zobowiązań i uprawnień Administratora wobec podmiotu, którego reprezentujesz lub z którego upoważnienia działasz. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy łączącej Administratora z podmiotem, którego reprezentujesz lub z którego upoważnienia działasz. Po zakończeniu współpracy z tym podmiotem, Administrator będzie dalej przechowywać Twoje dane osobowe, jeżeli przechowywanie dokumentacji zawierającej te dane osobowe okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z tej umowy (do czasu przedawnienia tych roszczeń), albo do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych.

INFORMACJA DLA OSÓB WYSYŁAJĄCYCH ZAPYTANIA DO ADMINISTRATORA

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane drogą elektroniczną lub telefonicznie. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania i czas prowadzenia korespondencji oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne celem nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej i w celu badania poziomu zainteresowania użytkowników treściami prezentowanymi na Stronie internetowej (dane statystyczne zbierane przy wykorzystaniu plików cookies) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej i na badaniu poziomu zainteresowania użytkowników treściami prezentowanymi na Stronie internetowej, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

2. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania danych użytkowników za pośrednictwem cookies, dostępne są w polityce cookies.

§4 [Powierzenie przetwarzania danych osobowych]

1. Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym ze Administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych w trybie art. 28 Rozporządzenia, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa, obsługi klientów oraz przechowywania danych.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez osoby upoważnione przez Administratorem do przetwarzania danych w trybie art. 29 Rozporządzenia, w tym w szczególności przez osoby zatrudniane przez Administratora.

3. Twoje dane mogą być udostępniane zewnętrznym Administratorom danych, w tym radcom prawnym i adwokatom i podmiotom prowadzącym działalność pocztową.

4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Ciebie właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.

6. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego oznacza to określanie, którą ofertą możesz być najbardziej zainteresowana w oparciu o Twoje wcześniejsze wybory).

§5 [Prawa osób, których dane dotyczą]

1. Z uprawnień omówionych poniżej możesz skorzystać poprzez skontaktowanie się z Administratorem, według własnego wyboru, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2. Przysługuje Ci prawo:
a) do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje Ci informację o przetwarzaniu danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
b) uzyskania kopii danych– na tej podstawie Administrator przekazuje Ci kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
c) do sprostowania danych – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełnia je, jeśli są niekompletne;
d) do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
e) do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f) do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h) sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
i) wycofania zgody – jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 2. Administrator informuje, że nie podejmują decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§6 [Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego]

1. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli w Twojej ocenie przetwarzanie Twoich danych następuje z naruszeniem przepisów prawa.

2. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.udo.gov.pl.

§7 [Kontakt z Administratorem]

Administrator udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, a także przyjmuje wszelkie uwagi i zastrzeżenia w tym zakresie. Z Administratorem możesz się skontaktować telefonicznie +48 737 308 669, za pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@fba.ink lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

ZOSTAW SWOJE DANE KONTAKTOWE

Skontaktujemy się z Tobą!